Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization

 

Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization

 

Within the strategic partnership exchange of good practice, a project entitled „Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization” (acronym: DIGl4Teach) co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union (Key Activity 2 in the field of vocational education and training), an introductory transnational project meeting was held on 26th and 27th November 2020. Within the transnational meeting, the project framework and course of the project activities, general contractual conditions, financial aspects of grant implementation, and obligations of dissemination of the project activities and results, as well as experiences of the existing use of digital tools in the field of vocational education and further steps within the project were presented. The working part of the meeting also included presentations of experiences of the current use of digital tools in the field of vocational education, the opportunities and challenges of teaching in the context of digital transformation were discussed, and as a result of active discussion conclusions on how to successfully deal with future challenges were presented. Furthermore, the participants were introduced to future steps and activities related to the joint training of teachers involved in project activities that will be implemented within the project. The project coordinator is the University of Zagreb, Faculty of Economics & Business that hosted this meeting. The meeting was opened with a welcoming speech by the Vice Dean of the Faculty of Economics & Business, associate professor Sanja Sever Malis, Ph.D. and was closed by the Vice Dean, associate professor Kosjenka Dumancić, Ph.D. The Vice Deans congratulated all the organizations involved in this project and wished them a lot of success in carrying out the project activities. The project manager, assistant professor Nikolina Decman, Ph.D. moderated the meeting, while all the project members from the University of Zagreb, Faculty of Economics & Business team presented the above-mentioned topics.

The transnational meeting was held in a virtual environment via Google Meet platform. The meeting was attended by the representatives of all the project partners organizations: Cracow University of Economics (PL), Osnabruck University of Applied Sciences, Faculty of Management, Culture and Technology (DE), University of Belgrade, Faculty of Economics (RS), First School of Economics, Second School of Economics, and Third School of Economics from Zagreb, School of Economics, Trade and Hospitality from Samobor and the University of Zagreb, Faculty of Economics & Business.

 

The DIGl4Teach project lasts 18 months and was started on 1st November 2020. The main objectives of the project include: (1) improvement of teaching skills and teaching practices in different economic disciplines with special emphasis pointed out to the era of digitization by sharing existing good practices and analysing use of new digital teaching and learning technologies in vocational education of economists; (2) encouraging digitalization in participating organizations; and (3) increasing students satisfaction with acquired knowledge and skills in developing their own entrepreneurial ideas and better inclusion in the labour market. The exchange of good practice between the project partners is expected to respond to the challenges associated with the use of digital technology in teaching economic disciplines and thus enable students to be more prepared for the challenges that await them at higher levels of the education system as well as in the labour market. Given the set goals, a pleasant working atmosphere throughout the transnational meeting as well as the involvement of all representatives of project partners’ institutions in active discussion, it is expected that the partnership between higher and secondary education institutions will contribute to the development of teaching skills that will stimulate creative thinking and further support the entrepreneurial spirit of vocational education students.

The transnational meeting is followed by preparations for the learning, teaching, and training activities planned for 2021. More information about the project itself and project activities is available on the official website of the project digi4teach.net.efzg.hr.

 

– – –

Wyzwania i praktyki w zakresie nauczania dyscyplin ekonomicznych w dobie cyfryzacji

W ramach strategii partnerskiej wymiany dobrych praktyk, projektu „Wyzwania i praktyki w zakresie nauczania dyscyplin ekonomicznych w dobie cyfryzacji” (akronim: DIGl4Teach) współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Działanie kluczowe 2 w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego), w dniach 26-27 listopada 2020 r. odbyło się wstępne międzynarodowe spotkanie projektowe. W ramach spotkania przedstawiono ramy i przebieg działań projektowych, ogólne warunki umowne, finansowe aspekty realizacji grantu oraz obowiązki w zakresie upowszechniania działań i rezultatów projektu, a także doświadczenia z dotychczasowego wykorzystania narzędzi cyfrowych w obszarze kształcenia zawodowego oraz dalsze kroki, które będą podejmowane w ramach projektu. Część robocza spotkania obejmowała również prezentacje doświadczeń z dotychczasowego wykorzystania narzędzi cyfrowych w obszarze kształcenia zawodowego, omówiono możliwości i wyzwania związane z nauczaniem w kontekście transformacji cyfrowej, a w wyniku aktywnej dyskusji przedstawiono wnioski dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Ponadto przedstawiono uczestnikom przyszłe etapy i działania związane ze wspólnym szkoleniem nauczycieli zaangażowanych w działania projektowe, które będą realizowane w ramach projektu. Gospodarzem tego spotkania był Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Zagrzebiu (koordynator projektu). Spotkanie otworzyła Pani Prodziekan Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Zagrzebiu, Prof. Sanja Sever Malis, a zamknęła je Pani Prodziekan, Prof. Kosjenka Dumancić. Przedstawiciele władz wydziałowych pogratulowali wszystkim organizacjom zaangażowanym w projekt i życzyli im wielu sukcesów w realizacji działań w ramach projektu. Spotkanie było moderowane przez Dr Nikolinę Decman (Kierownikiem projektu) i odbyło się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Google Meet. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich projektu: Katedra Handlu Zagranicznego działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (PL), Osnabruck University of Applied Sciences, Faculty of Management, Culture and Technology (DE), University of Belgrade, Faculty of Economics (RS), First School of Economics, Second School of Economics, and Third School of Economics from Zagreb, School of Economics, Trade and Hospitality from Samobor and the University of Zagreb, Faculty of Economics & Business.

Projekt DIGl4Teach potrwa 18 miesięcy i został zainicjowany 1 listopada 2020 roku. Główne cele projektu obejmują: (1) poprawa umiejętności i praktyk w zakresie nauczania w różnych dyscyplinach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów cyfryzacji poprzez dzielenie się istniejącymi dobrymi praktykami i analizę wykorzystania nowych cyfrowych technologii nauczania i uczenia się w kształceniu zawodowym ekonomistów; (2) zachęcanie do cyfryzacji w uczestniczących w projekcie organizacjach; oraz (3) zwiększenie satysfakcji uczniów ze zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwijaniu własnych pomysłów na biznesowych oraz lepsze włączenie do rynku pracy. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu ma stanowić odpowiedź na wyzwania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w nauczaniu dyscyplin ekonomicznych, a tym samym umożliwić uczniom lepsze przygotowanie się do wyzwań, które czekają na nich na wyższych szczeblach systemu edukacji oraz na rynku pracy. Biorąc pod uwagę wyznaczone cele, miłą atmosferę pracy podczas całego spotkania międzynarodowego oraz zaangażowanie wszystkich przedstawicieli instytucji partnerów projektu w aktywną dyskusję, oczekuje się, że partnerstwo pomiędzy szkołami wyższymi i średnimi przyczyni się do rozwoju umiejętności dydaktycznych, które będą stymulować kreatywne myślenie i dalej wspierać ducha przedsiębiorczości studentów kształcenia zawodowego.

Po pierwszym spotkaniu międzynarodowym poszczególni uczestnicy projektu są odpowiedzialni za przygotowanie się do działań edukacyjnych, dydaktycznych i szkoleniowych zaplanowanych na 2021 rok. Więcej informacji na temat samego projektu i działań projektowych znajduje się na oficjalnej stronie internetowej projektu: digi4teach.net.efzg.hr.