Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, w którym od lat udział biorą Seminarzyści Katedry MSG UEK,  odbywa się na podstawie umowy zwartej w grudniu 2013 r. pomiędzy siedmioma ośrodkami akademickimi:

 • Uniwersytet Łódzki – Ośrodek Wiodący/Ogólnopolski Koordynator Konkursu,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Misją Konkursu jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz promocja potencjału naukowego absolwentów kierunku MSG.

 

Nagrodami w Konkursie są dyplomy wręczane laureatom trzech pierwszych miejsc w kategorii prac magisterskich oraz w kategorii prac licencjackich. Laureaci zostaną wskazani przez Kapitułę Konkursu jako autorzy najwyżej ocenionych prac, na podstawie oceny wszystkich zgłoszonych prac, dokonanej przez Komisję Konkursową. W miarę możliwości Organizator danej edycji konkursu może zapewnić laureatom inne nagrody, także sponsorowane przez zewnętrzne instytucje i przedsiębiorstwa, o których podziale decyzję podejmuje Kapituła Konkursu. Wręczenie dodatkowych nagród nie może generować w żadnym przypadku jakichkolwiek kosztów po stronie któregokolwiek z Organizatorów konkursu. Jeśli wręczona nagroda dodatkowa będzie generować jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, ich ciężar będzie obciążać laureata, który musi wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tych obciążeń.

 

Uczestnikiem konkursu może być absolwent studiów I lub II stopnia, ukończonych w jednym z Ośrodków Akademickich, będących organizatorami konkursu, który obronił pracę licencjacką lub magisterską, w roku akademickim poprzedzającym aktualną edycję konkursu. Termin zgłaszania prac do konkursu rozpoczyna się 1 października i upływa z dniem 30 listopada, każdego roku. Zgłoszona do konkursu praca musi być dostarczona do wiodącego Ośrodka Akademickiego do 15 grudnia  włącznie.

 

Ośrodki akademickie biorące udział w konkursie

 

Uniwersytet Łódzki  – Ośrodek Wiodący/Ogólnopolski Koordynator Konkursu

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

prof. nadzw. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska

magdalena.rosinska@uni.lodz.pl

koordynator konkursu

dr Aleksandra Nacewska-Twardowska

aleksandra.nacewska-twardowska@uni.lodz.pl

 

Uniwersytet Gdański

Przewodnicząca Kapituły Konkursu

koordynator konkursu

dr hab. prof. UG Hanna Treder

hanna.treder@ug.edu.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

koordynator konkursu

prof. nadzw. dr hab. Ewa Mińska-Struzik

e.minska@ue.poznan.pl

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

koordynator konkursu

prof. nadzw. dr hab. Andżelika Kuźnar

akuzna@sgh.waw.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

koordynator konkursu

prof. UEK dr hab. Joanna Garlińska-Bielawska

garlinsj@uek.krakow.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

koordynator konkursu

dr Anna H. Jankowiak

anna.jankowiak@ue.wroc.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

koordynator konkursu

dr Katarzyna Czech

katarzyna.czech@ue.katowice.pl

 

Konkurs odbywa się corocznie.

Rolę Ośrodka Wiodącego w Konkursie pełni Uniwersytet Łódzki, Instytut Gospodarki Międzynarodowej.
Ośrodek Wiodący wyznacza Organizatora bieżącej edycji konkursu.

 

Kapituła Konkursu

Nadzór merytoryczny nad realizacją Konkursu sprawuje Kapituła Konkursu, w której reprezentowani są wszyscy Organizatorzy.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele kierunku MSG, po jednym z każdego Ośrodka Akademickiego.

Kapitułę Konkursu, która sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją Konkursu tworzą:

 • prof. dr hab. Hanna Treder – Przewodnicząca Kapituły
 • prof. UEP dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
 • prof. UŁ dr hab. Małgorzata Janicka
 • prof. SGH dr hab. Andżelika Kuźnar
 • prof. UE dr hab. Iwona Pawlas
 • prof. dr hab. Krzysztof Wach

Członkowie Kapituły Konkursu powołują Komisję Konkursową, która dokonuje oceny zgłoszonych prac według ustalonych wymogów (wzór recenzji).

 

Komisja Konkursu

Komisję Konkursową, która dokonuje oceny zgłoszonych prac według ustalonych wymogów (wzór recenzji), tworzą:

 • prof. nadzw. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska Przewodnicząca Komisji
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Mińska-Struzik
 • dr hab. Krzysztof Falkowski
 • dr Katarzyna Czech
 • dr  Anna H. Jankowiak
 • dr  Magdalena Markiewicz
 • dr  Lidia Mesjasz

Regulamin Konkursu

 

Laureaci VII edycji Konkursu – 2019/2020

 

Strona internetowa Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu – Uniwersytet Łódzki:
http://www.instytutgm.uni.lodz.pl/dydaktyka/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa/podstawowe-informacje/