Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do kontaktu i współpracy z naszą Katedrą.

OFERTA DLA BIZNESU – ulotka informacyjna

Przykładowe instytucje i firmy, z którymi dotychczas współpracowali pracownicy Katedry Handlu Zagranicznego:

 • Komisja Europejska,
 • OECD,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • SSE Krakowski Park Technologiczny,
 • Centrum Techniki Laserowej,
 • 3s Unternehmensberatung GmbH (Austria),
 • Danish Technological Institute (Dania),
 • Sanwil S.A.,
 • Cortex Chemicals S.A.,
 • Diadora S.A.,
 • Jotes Sp. z o.o.,
 • Polski Koks S.A.

Usługi badawcze oferowane przez pracowników Katedry Handlu Zagranicznego dedykowane są dla instytucji państwowych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców.

Dotyczą one: opracowania ekspertyz, sporządzania raportów, biznesplanów, analiz i opinii, doradztwa i konsultacji oraz szeroko rozumianej współpracy badawczej.

Oferta szkoleń dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu:

 1. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
 2. Biznesplan nowego przedsięwzięcia
 3. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
 4. Analiza rynków zagranicznych
 5. Negocjacje w handlu zagranicznym
 6. Dokumentacja w handlu zagranicznym
 7. Organizacja handlu zagranicznego
 8. Międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
 9. Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i formuły handlowe
 10. Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym
 11. Instrumenty regulacji polityki handlowej
 12. Metody płatności w handlu zagranicznym
 13. Formułowanie strategii i programów marketingowych związanych z wejściem i konkurowaniem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
 14. Determinanty i skutki przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 15. Metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
 16. Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 17. E-marketing
 18. Szkolenie sprzedażowe przy wykorzystaniu strategii Blue Ocean.

Przykłady zrealizowanych szkoleń:

maj 2017 – „Promuj się na rynkach zagranicznych” – Warsztaty na temat umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw

październik 2016 –  warsztaty dla przedsiębiorców na temat umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

maj 2016 – spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotyczącego możliwości umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz przygotowania wniosku w ramach programu RPO 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

 

Katedralny koordynator ds. współpracy z biznesem i transferu wiedzy:
dr Agnieszka Głodowska
e-mail: glodowsa@uek.krakow.pl
tel. 12 293 5307, 12 293 5381