ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE PROMOTORÓW

prof. dr hab. Krzysztof Wach

Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw. Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.  Rola różnic kulturowych w prowadzeniu działalności biznesowej na rynku międzynarodowym. Urodzeni globaliści (born globals) / międzynarodowe nowe przedsięwzięcia (international new ventures).  Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku europejskim. Procesy europeizacji i integracja europejska. Przedsiębiorczość w krajach UE. Proces przedsiębiorczy. Intencje przedsiębiorcze. Edukacja dla przedsiębiorczości. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Prof. UEK dr hab. Agnieszka Głodowska

Porównania międzynarodowe warunków życia i rozwoju gospodarczego z zastosowaniem wielowymiarowej analizy porównawczej. Analiza polityki strukturalnej UE,. Badanie rynków zagranicznych. Metody rozliczania i finansowania kontraktów międzynarodowych.

dr hab. Wojciech Zysk

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowy handel usługami, sprawiedliwy handel na świecie (Fair Trade), nowe wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami działającymi na rynkach zagranicznych, społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w dobie globalizacji i internacjonalizacji.

dr Elżbieta Bombińska

Międzynarodowe przepływy kapitału, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Międzynarodowy handel usługami, Konkurencyjność międzynarodowa, Polityka handlowa UE.

dr Agnieszka Hajdukiewicz

Polityka handlowa Polski, UE i USA. Systemy celne. Problemy sporne i konflikty w światowym handlu. Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej. Konkurencyjność międzynarodowa. Reklama i promocja w handlu zagranicznym. Strategie marketingowe. Ryzyko w handlu zagranicznym.

dr Stanisława Klima

Konkurencyjność międzynarodowa  a zdolności eksportowe przedsiębiorstw oraz ich strategia rozwojowa.  Globalizacja i jej wpływ na internacjonalizację przedsiębiorstw. Polityka handlowa a ochrona środowiska. Polityka ekologiczna Polski, UE i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Instrumenty realizacji polityki ekologicznej. Transgraniczne przepływy zanieczyszczeń i międzynarodowa współpraca ekologiczna.

dr Marek Maciejewski

Transakcje spekulacyjne i zabezpieczające na giełdach towarowych. Transakcje arbitrażowe na rynku walutowym, rynek forem. Cykl transakcji w handlu zagranicznym – kalkulacja ceny ofertowej, kryteria wyboru formuły handlowej. Geograficzna i towarowa struktura polskiego handlu zagranicznego. Polski bilans płatniczy.

dr Adam Michalik

Rozwój gospodarczy i wymiana handlowa państw Europy Wschodniej.  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Marketingowe aspekty prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej państw.  Przestępczość gospodarcza w obrocie międzynarodowym.

dr Bożena Pera

Wymiana handlowa i współpraca gospodarcza Polski z krajami Unii Europejskiej i spoza ugrupowania. Konkurencyjność międzynarodowa. Regionalizm handlowy. Międzynarodowa integracja gospodarcza. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Negocjacje międzynarodowe. Międzynarodowe transakcje gospodarcze. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw