Wybrane przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Handlu Zagranicznego:

Przedmioty na specjalności „Handel Zagraniczy”:

Analiza rynków zagranicznych (II stopień)

Prowadzący: dr Agnieszka Hajdukiewicz, dr Agnieszka Głodowska

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje problematykę analizy makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku międzynarodowym. Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi wskaźnikami i metodami analizy rynków zagranicznych, pozwalającymi na selekcję i wybór rynków zagranicznych oraz na ustalanie odpowiedniej strategii wejścia i konkurowania. W ramach wykładu mówione zostaną czynniki i zjawiska występujące w poszczególnych sferach otoczenia międzynarodowego przedsiębiorstw: ekonomicznej, polityczno – prawnej, społecznej, technologicznej, konkurencyjnej oraz trendy zmian w otoczeniu i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa.

Dokumentacja w handlu zagranicznym (I stopień)

Prowadzący: dr Bożena Pera

Celem zajęć jest zapoznanie z dokumentami w transakcjach handlu zagranicznego i wypracowanie umiejętności prawidłowego doboru oraz kompletowania dokumentów pod warunki określone w kontraktach. W trakcie zajęć omawiane są: rodzaje dokumentów w handlu zagranicznym oraz zasady ich wypełnienia i stosowania zgodnie ze zwyczajami i użytymi formułami handlowymi. Dotyczy to zarówno dokumentów podstawowych (dokumenty handlowe, przewozowe, ubezpieczeniowe, składowe i finansowe), jak i dodatkowych. Uwzględniana jest również dokumentacja stosowana w obrocie z bankami – przy wybranych formach płatności, czy też dokumentacja związana z postępowaniem celnym i rozliczeniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Ekonomika handlu zagranicznego (I stopień)

Prowadzący: dr Elżbieta Bombińska, dr Wojciech Zysk

Przedmiot poświęcony jest prezentacji wybranych zjawisk ekonomicznych występujących w procesie wymiany handlowej i współpracy gospodarczej Polski z zagranicą oraz przybliża podstawowe regulacje prawne odnoszące się do obrotów gospodarczych naszego kraju z zagranicą. Problematyka przedmiotu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: wybrane mierniki handlu zagranicznego, rodzaje cen występujących w handlu międzynarodowym, polska polityka kursowa, regulacje prawa celnego i dewizowego w Polsce, zasady opodatkowania obrotów polskiego handlu zagranicznego, wybrane instrumenty Wspólnej polityki handlowej, bilans płatniczy Polski.

Ekonomia wschodzących rynków (I stopień)

Prowadzący: dr Krzysztof Kosiec

Wykład ten jest naturalną kontynuacją rozważań podejmowanych w ramach „Gospodarki opartej na wiedzy”. Tym razem uwaga skoncentrowana zostaje na ustaleniu przyczyn zróżnicowanego tempa rozwoju gospodarek we współczesnym świecie, a zwłaszcza na zrozumieniu roli zarówno „twardych”, jak i „miękkich” czynników wzrostu tzn. czynników technologicznych, rzeczowych oraz kulturowo-instytucjonalnych odpowiedzialnych za „cuda” gospodarcze w ekonomiach wschodzących.

Gospodarka oparta na wiedzy (I stopień)

Prowadzący: dr Krzysztof Kosiec

Celem wykładu jest wyjaśnienie zaawansowanych zagadnień makroekonomicznych związanych z istnieniem tzw. reszty Solowa. Studenci zapoznają się z tzw. endogenicznymi teoriami wzrostu gospodarczego, dzięki którym można określić czynniki mające wpływ na stopę wzrostu akumulowanej wiedzy, która staje się w gospodarkach XXI w. decydującym czynnikiem prowzrostowym.

Handel międzynarodowy (II stopień)

Prowadzący: dr Elżbieta Bombińska, dr Agnieszka Hajdukiewicz, dr Adam Michalik

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje omówienie najważniejszych problemów związanych z prowadzeniem wymiany handlowej z zagranicą, zarówno z perspektywy państwa, jak i przedsiębiorstw zaangażowanych w handel zagraniczny. Wśród omawianych zagadnień znajdują się m. in. teorie handlu międzynarodowego, główne tendencje światowych obrotów handlowych, wpływ procesu globalizacji i integracji regionalnej na handel światowy, międzynarodowe przepływy kapitału a wymiana handlowa, organizacje wspierające rozwój handlu międzynarodowego, kontrakt w handlu zagranicznym, formuły handlowe INCOTERMS, uzanse handlowe, rozliczenia międzynarodowe.

Konkurencyjność w biznesie międzynarodowym (II stopień)

Prowadzący: dr Stanisława Klima

Celem przedmiotu jest przedstawienie warunków i czynników decydujących o osiągnięciu sukcesu podmiotu na rynku międzynarodowym, omówienie instrumentów wspierania konkurencyjności, zapoznanie z determinantami konkurencyjności przedsiębiorstw na globalnym rynku oraz metodami określania ich pozycji konkurencyjnej.

Korporacje międzynarodowe (II stopień)

Prowadzący: dr Krzysztof Kosiec

Celem wykładu jest analiza funkcjonowania korporacji międzynarodowych oraz ich roli w gospodarce światowej. Przy zastosowaniu ekonomii instytucjonalnej i ekonomii kosztów transakcyjnych rozpatrywana jest problematyka powstawania korporacji międzynarodowej i osiągania przez nią optymalnej wielkości. Z kolei za pomocą teorii gier (gier współpracujących i niewspółpracujących) analizowane są zachowania korporacji na rynku globalnym.

Marketing w handlu zagranicznym (I stopień)

Prowadzący: dr Agnieszka Hajdukiewicz, dr Adam Michalik

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje problematykę działalności marketingowej przedsiębiorstwa funkcjonującego na złożonym i konkurencyjnym rynku, przekraczającym granice państw. Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi elementami działań marketingowych ukierunkowanych na rynek międzynarodowy, do których należy rozpoznanie zagranicznego otoczenia marketingowego, segmentacja rynku i wybór rynku docelowego, wybór strategii wejścia i konkurowania na danym rynku zagranicznym, ukształtowanie i rozwój produktów, ich opakowań, wybór strategii cenowej oraz kanałów dystrybucji, jak również ustalenie sposobów i narzędzi komunikacji marketingowej z rynkiem zagranicznym. W ramach wykładu omawiane są również sposoby organizacji działań marketingowych oraz metody oceny skuteczności przyjętej strategii marketingowej.

Międzynarodowy obrót usługowy (II stopień)

Prowadzący: dr Wojciech Zysk

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką wzrostu znaczenia usług w wymianie międzynarodowej, przedstawienie roli, funkcji i typologii sektora usług w gospodarce narodowej, omówienie zagadnień swobody przepływu usług w UE oraz rynku usług w Polsce i na świecie. Omawiane są też rola i funkcje GATS (General Agreement on Trade in Services). Ponadto przybliżone zostaną zagadnienia BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Services Centers) oraz zmiany struktury zatrudnienia w związku z transformacją XXI wieku w wiek usług.

Międzynarodowy transport i spedycja (I stopień)

Prowadzący: dr Elżbieta Bombińska, dr Wojciech Zysk

Celem wykładu jest …

Międzynarodowe przepływy kapitału (II stopień)

Prowadzący: dr Elżbieta Bombińska

Celem wykładu jest …

Międzynarodowe transakcje handlowe (II stopień)

Prowadzący: dr Bożena Pera

Celem oferowanych zajęć jest nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania prostych oraz złożonych transakcji. W trakcie trwania przedmiotu Student nabędzie wiedzę i umiejętności poszerzające dotychczasową znajomość zagadnień, prezentowanych na zbliżonych przedmiotach na I stopniu studiów. Omawiane tematy koncentrują się w dużym stopniu wokół praktycznych zagadnień związanych z działalnością w zakresie wymiany handlowej i dotyczą m.in. wyboru kontrahenta zagranicznego, wykorzystania bardziej złożonych metod kalkulacji ceny ofertowej, stosowania zwyczajów oraz uzansów handlowych, innych niż formuły INCOTERMS, wybranych działań podejmowanych w fazie realizacji transakcji eksportowych, czy zakupów zaopatrzeniowych u partnera zagranicznego, jak również rozliczania, likwidacji zrealizowanych projektów międzynarodowych, a także rozstrzygania powstałych sporów.

Negocjacje w handlu zagranicznym (I stopień)

Prowadzący: dr Agnieszka Hajdukiewicz, dr Adam Michalik

Wykład obejmuje trzy wątki tematyczne . Pierwszy blok zagadnień pozwala studentowi na zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat właściwości procesów negocjacyjnych, w tym z takimi zagadnieniami jak: fazy negocjacji, strategie taktyki i style negocjacyjne, rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej czy elementy teorii gier w negocjacjach. W części drugiej wykładu omawiane są cechy negocjacji biznesowych i negocjacji kontraktów handlowych. Całość zamyka omówienie kompleksu zagadnień charakterystycznych dla negocjacji międzynarodowych i związanych z nimi specyficznych uwarunkowań i barier w praktyce negocjacyjnej. Szczególne znaczenie ma prezentacja uwarunkowań wynikających z różnic kulturowych z uwzględnieniem modeli Gestelanda, Hofstede i Mole’a.

Ocena projektów inwestycyjnych wg standardów UE (I stopień)

Prowadzący: dr Henryk Czubek, dr Adam Michalik

Celem wykładu jest zapoznanie z metodami analizy i oceny projektów stosowanej w UE. W trakcie wykładu poruszane są następujące zagadnienia: zasady konstruowania i realizacji projektów z wsparciem UE, podstawowe mierniki efektywności finansowej projektów, zasady analizy korzyści i kosztów, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, określanie luki finansowej, analiza projektów drogowych, analiza projektów wodnych i gospodarki odpadami, wskaźnik DGC jako miernik efektywności kosztowej i metoda szacowania siły nabywczej gospodarstw domowych.

Ocena ryzyka w handlu zagranicznym (II stopień)

Prowadzący: dr Henyk Czubek

Celem wykładu jest przybliżenie metod analizy i oceny ryzyka w handlu zagranicznym. Wykład rozpoczyna się od zagadnień ryzyka politycznego i metodologii country risk analysis, tak aby po omówieniu ryzyka błędów w kontrakcie i ryzyka systemu administracyjnych regulacji importu w kraju partnera przejść do problemów ochrony przed ryzykiem kursowym. Po przeglądzie bieżącej sytuacji w zakresie upadłości w Polsce i zagranicą oraz omówieniu zasad działania wywiadowni gospodarczych wykład koncentruje się na zagadnieniach ubezpieczenie kredytów eksportowych oraz dostępnej w tym zakresie oferty rynkowej. Na zakończenie omawiane są zagadnienia arbitrażu jako metody niwelacji kosztów ryzyka sporu.

Ochrona środowiska jako problem globalny (I stopień)

Prowadzący: dr Stanisława Klima

Celem przedmiotu jest przedstawienie przyrodniczych i gospodarczych skutków globalnych zagrożeń środowiskowych, jak też możliwości ich rozwiązywania poprzez współpracę międzynarodową i regionalną.

Polityka strukturalna w UE (II stopień)

Prowadzący: dr Agnieszka Głodowska

W ramach tego przedmiotu poruszana jest tematyka związana zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Zasadnicza część wykładu koncentruje się na celach, podstawach prawnych oraz programach operacyjnych obowiązujących w aktualnej perspektywie finansowej UE. Szczególną uwagę skupia się na tematyce związanej z pozyskiwaniem dofinansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej realizowanych w Polsce.

Przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych (I stopień)

Prowadzący: dr Wojciech Zysk, dr Adam Michalik

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami nowych wyzwań stojących przed podmiotami działającymi na rynkach międzynarodowych, metodami wejścia na rynki zagraniczne, motywami i przyczynami ekspansji międzynarodowej oraz różnicami w prowadzeniu biznesu na skalę międzynarodową i krajową. Analizowane są czynniki decydujące o wyborze danej formy ekspansji. Omawiane są też zagadnienia międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstwa, poruszana jest problematyka „e-biznesu”, nowej gospodarki oraz rajów podatkowych.

Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym (1 stopień)

Prowadzący: dr Henyk Czubek

Wykład koncentruje się na wskazaniu zagadnień, w ramach których mają zastosowanie ubezpieczenia ryzyka w handlu zagranicznym. Omawiane są: wypadki w handlu morskim, struktura rynku ubezpieczeń morskich, formy organizacyjne ubezpieczycieli, zakres działalności komisarzy awaryjnych, rola dyspaszerów, znaczenie Korporacji Lloyds, rozwój ubezpieczeń morskich. Dalej uwaga koncentruje się na kwestiach awarii wspólnej, zastosowanie instytutowych klauzul ładunkowych, zakresie pokrycia ryzyka w ubezpieczeniach morskich, Na koniec omawiane są ubezpieczenia w transporcie lądowym i powietrznym, ubezpieczenia wystawców na targach i wystawach międzynarodowych, ubezpieczenia należności celno-podatkowych, ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie międzynarodowym, ubezpieczenia finansowe w tym ubezpieczenia kredytu w transakcjach handlu zagranicznego.

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej (1 stopień)

Prowadzący: dr Bożena Pera

Celem zajęć jest zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi, instrumentami występującymi w ramach Wspólnej polityki handlowej i procedurami ich stosowania. Ponadto przedmiotem wykładu są również rodzaje umów regulujących stosunki Unii Europejskiej z krajami trzecimi oraz preferencje handlowe wynikające z tych uregulowań (analiza piramidy preferencji a znaczenie krajów w wymianie handlowej UE). W trakcie prowadzonych zajęć podejmowana jest także problematyka konsekwencji przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE. Ponadto przedmiotem rozważań są również polityka handlowa Unii Europejskiej w kontekście światowego system handlu.

Przedmioty na kierunku „Międzynarodowe stosunki gospodarcze”:

Finanse międzynarodowe (I stopień)

Prowadzący: dr Krzysztof Kosiec, dr Marek Maciejewski

Celem tego przedmiotu jest wyjaśnienie jak działa międzynarodowy system finansowy jako subsystem gospodarki światowej. W ramach wykładu poszukuje się odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu współczesna architektura finansowa przyczynia się do efektywnego zarządzania aktywami w skali globalnej, czy poprawa efektywności jego funkcjonowania przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia dobrobytu społeczeństwa globalnego i czy w efekcie prowadzi to do konwergencji w dochodach poszczególnych gospodarek. Podczas ćwiczeń omawiane są podstawowe zagadnienia obejmujące głównie operacje rynku walutowego, w tym: metody wyznaczania kursów krzyżowych, trójstronny arbitraż walutowy czy powiązanie rynku walutowego z pieniężnym w postaci warunku parytetu stóp procentowych. Integralną częścią zajęć jest także udział studentów w grze na platformie rynku forex.

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (II stopień)

Prowadzący: dr Krzysztof Kosiec, dr Marek Maciejewski

W trakcie wykładu dokonywana jest analiza decyzji finansowych przedsiębiorstw międzynarodowych. Za pomocą metody studium przypadku omawiana jest wycena tych firm. Wykład dotyczy również problematyki inwestycji i wyboru optymalnych struktur kapitałowych. Podczas ćwiczeń z tego przedmiotu uwaga poświęcona jest głównie metodom zabezpieczenia przedsiębiorstw przed ryzykiem wahań kursu walutowego. W oparciu o liczne przykłady badana jest skuteczność zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym w oparciu o metody wewnętrzne i zewnętrzne, w tym transakcje forward, futures i opcje walutowe.

Międzynarodowe porównania gospodarcze (I stopień)

Prowadzący: prof. dr hab. Staniław Wydymus, dr Stanisława Klima

W ramach przedmiotu omawiana jest metodologia porównań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod taksonomii numerycznej, które następnie znajdują praktyczne zastosowanie w badaniu przeprowadzanym przez studentów (głównie na przykładzie krajów UE). Przykładowe problemy gospodarcze, które poddawane są ilościowej analizie to: zróżnicowanie poziomu życia w Polsce i innych krajach UE, struktura gospodarcza, kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych, rynek pracy, inwestycje zagraniczne, „szara strefa”, struktura eksportu i importu, system bankowy i parabankowy, nauka i sfera B+R, infrastruktura transportowa, struktura demograficzna i wiele innych uzależnionych od pomysłowości studentów i dostępności danych empirycznych.

Międzynarodowe transakcje gospodarcze (I stopień)

Prowadzący: dr Bożena Pera, mgr Anita Modrzejewska

Celem przedmiotu jest zapoznanie z rodzajami transakcji występującymi w obrocie międzynarodowym, a także nabycie umiejętności właściwego ich klasyfikowania oraz rozumienia przebiegu transakcji w handlu zagranicznym. W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę w zakresie rozpoznawania i rozumienia kompetencji pośredników oraz innych instytucji pomocniczych w przygotowaniu i realizacji transakcji handlu zagranicznego. Poznają uwarunkowania transakcji z zagranicą, w tym międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe, jak również ograniczenia w dostępie do rynku. Dowiedzą się o instrumentach wspierania eksportu. Zapoznają się z przebiegiem transakcji handlu zagranicznego – przygotowanie, zawarcie kontraktu i jego realizacja. Poznają także elementy kontraktu zarówno w typowych transakcjach kupna-sprzedaży, jak i w handlu wiązanym.

Prognozowanie i symulacje międzynarowe (II stopień)

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Wydymus

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia: klasyfikacja prognoz i obszarów prognozowania, założenia metody „delfickiej” i metody „burzy mózgów”, wykorzystanie metody morfologicznej, modelu adaptacyjny Browna i modelu adaptacyjnego Holta w prognozowaniu procesów gospodarczych, zasady konstrukcji modelu walki konkurencyjnej na rynku dóbr i usług, zagadnienie izokwant czynników i krańcowych stóp substytucji w dwuczynnikowym modelu potęgowym, prognostyczne modele popytu na dobra podstawowe i dobra wyższego rzędu, liniowy i wykładniczy model trendu, metoda „obszarów decyzyjnych” w analizie ryzyka bankowego, zasady konstrukcji dwuskładnikowego portfela akcji w przypadku różnego skorelowania stóp zwrotu, współczynniki rozbieżności prognoz H.Theila, błędy predykcji „ex ante” na przykładzie modeli trendu, grawitacyjne modele wymiany międzynarodowej, zasady konstrukcji macierzy przepływów strumieni handlu międzynarodowego, modele logitowe i przykłady ich zastosowania w praktyce gospodarczej, zasady obliczania i wykorzystania w prognozowaniu wskaźników sezonowości, zintegrowany model trendu i wahań sezonowych, wielorównaniowe modele prognostyczne – zapis skalarny i macierzowy, rodzaje wielorównaniowych modeli prognostycznych oraz modele autoregresyjne i zasady budowy prognoz na ich podstawie.

Rozliczenia w obrocie międzynarodowym (I stopień)

Prowadzący: dr Agnieszka Głodowska

Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze sposobami i możliwościami rozliczania transakcji międzynarodowych, zabezpieczania zapłaty oraz formami finansowania handlu zagranicznego. W związku z powyższym na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: zasady realizacji płatności w obrocie międzynarodowym, uwarunkowane i nieuwarunkowane sposoby zapłaty stosowane w obrocie międzynarodowym, metody zabezpieczania zapłaty oraz zastosowanie faktoringu i forfaitingu jako form finansowania handlu zagranicznego. Szczególną uwagę poświęca się kwestii prawidłowego przygotowania się do negocjowania warunków płatności w kontrakcie międzynarodowym oraz wyboru optymalnego sposobu rozliczania transakcji.

Statystyka międzynarodowa (II stopień)

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Wydymus

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia: rozkłady zmiennej losowej skokowej: dwumianowy, Poissona oraz rozkład normalny Gaussa-Laplace’a, parametry zmiennej losowej: nadzieja matematyczna i odchylenie standardowe, pojęcie estymatora i jego własności (zgodność, nieobciążoność, efektywność), estymacja punktowa i przedziałowa wartości średniej, estymacja punktowa i przedziałowa wskaźnika struktury, estymacja punktowa i przedziałowa wariancji, podstawowe pojęcia z zakresu testów statystycznych, a następnie testy: dla wartości średniej, dla dwóch średnich, dla współczynnika regresji liniowej, dla współczynnika korelacji liniowej oraz test niezależności chi-kwadrat. Wstępnie zostaje też zasygnalizowane zastosowanie metod statystycznych w analizach międzynarodowych.

Statystyka opisowa (I stopień)

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Wydymus

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia: szeregi statystyczne i formy ich prezentacji, średnia arytmetyczna i geometryczna, mediana i modalna, miary zmienności – odchylenie standardowe, wariancja, asymetria rozkładu cechy w badanej zbiorowości, momenty statystyczne zwykłe i centralne, analiza koncentracji, współczynnik korelacji liniowej, korelacja cząstkowa i wieloraka, metoda najmniejszych kwadratów, liniowy model regresji i nieliniowe modele regresji, podstawowe informacje z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, rozkład dwumianowy i Poissona oraz rozkład normalny Gaussa-Laplace’a.

Przedmioty na specjalności „International Business”:

Economic diplomacy

Prowadzący: dr Henryk Czubek

Entrepreneurship in the European Union (I stopień)

Prowadzący: prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach

Przedmiot prowadzony na studiach I stopnia na kierunku MSG na specjalności International Business. Kurs porusza takie zagadnienia jak: swobody jednolitego rynku europejskiego wspierające przedsiębiorczość międzynarodową w Unii Europejskiej; motywy, modele i metody wejścia na rynki krajów Unii Europejskiej; strategie europeizacji przedsiębiorstw; standaryzacja i certyfikacja na rynku europejskim; unijne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej; kulturowe uwarunkowania prowadzenia działalności w krajach Unii Europejskiej.

Entrepreneurship and New Venture Planning (II stopień)

Prowadzący: prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach

Przedmiot prowadzony na studiach II stopnia na kierunku MSG na specjalności International Business. Kurs porusza takie zagadnienia jak: rola przedsiębiorczości i przedsiębiorcy w działalności biznesowej, proces przedsębiorczy, biznesplan – planowanie nowych przedsięwzięć.

International transactions (I stopień)

Prowadzący: mgr Anita Modrzejewska

Celem przedmiotu jest zapoznanie z rodzajami transakcji występującymi w obrocie międzynarodowym, a także nabycie umiejętności właściwego ich klasyfikowania oraz rozumienia przebiegu transakcji w handlu zagranicznym. W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę w zakresie rozpoznawania i rozumienia kompetencji pośredników oraz innych instytucji pomocniczych w przygotowaniu i realizacji transakcji handlu zagranicznego. Poznają uwarunkowania transakcji z zagranicą, w tym międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe, jak również ograniczenia w dostępie do rynku. Dowiedzą się o instrumentach wspierania eksportu. Zapoznają się z przebiegiem transakcji handlu zagranicznego – przygotowanie, zawarcie kontraktu i jego realizacja. Poznają także elementy kontraktu zarówno w typowych transakcjach kupna-sprzedaży, jak i w handlu wiązanym.

International settlements (I stopień)

Prowadzący: dr Agnieszka Głodowska

Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze sposobami i możliwościami rozliczania transakcji międzynarodowych, zabezpieczania zapłaty oraz formami finansowania handlu zagranicznego. W związku z powyższym na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: zasady realizacji płatności w obrocie międzynarodowym, uwarunkowane i nieuwarunkowane sposoby zapłaty stosowane w obrocie międzynarodowym, metody zabezpieczania zapłaty oraz zastosowanie faktoringu i forfaitingu jako form finansowania handlu zagranicznego. Szczególną uwagę poświęca się kwestii prawidłowego przygotowania się do negocjowania warunków płatności w kontrakcie międzynarodowym oraz wyboru optymalnego sposobu rozliczania transakcji.

Risk and insurance in internatonal business

Prowadzący: dr Henryk Czubek

Przedmioty na innych specjalnościach i innych kierunkach:

Negocjacje międzynarodowe

Prowadzący: dr Bożena Pera, mgr Anita Modrzejewska

Celem zajęć jest zapoznanie z istotą i procesem negocjacji międzynarodowych, prowadzonych zarówno na szczeblu państw, organizacji międzynarodowych, jak i przedsiębiorstw. W ramach tego przedmiotu studenci zdobędą wiedzę o najistotniejszych uwarunkowaniach negocjacji międzynarodowych i ich wpływie na przebieg procesu negocjacji, nabędą umiejętności poprawnego przygotowania się do negocjacji, stosowania technik negocjacyjnych w czasie ich trwania, a także analizowania przebiegu negocjacji. Ponadto dowiedzą się jak wykorzystać negocjacje jako formę rozwiązywania sporów oraz jakie błędy są najczęściej popełniane w negocjacjach.

PhD Research Proposal (III stopień)

Prowadzący: prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach

Warsztaty prowadzone na studiach doktoranckich w języku angielskim na II roku. Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zasadami opracowywania propozycji badawczej – karty programowej doktoratu (umocowanie teoretyczne problemu badawczego, metody badawcze, w tym cele, hipotezy i metody badawcze, a także struktura planu badawczego).

Planning PhD Dissertation Process (III stopień)

Prowadzący: prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach

Zajęcia prowadzone na studiach doktoranckich w języku angielskim na I roku. Celem zajęć jest przybliżenie doktorantom formalno-prawnych aspektów planowania procesu przygotowywania dysertacji doktorskiej.

Przedsiębiorczość międzynarodowa (III stopień)

Prowadzący: prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach

Wykład do wyboru prowadzony na studiach doktoranckich na II roku. Przedmiot poświęcony jest współczesnym teoriom internacjonalizacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej. Wykład ukazuje rolę przedsiębiorcy i otoczenia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także skupia się na międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej.

Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich

Prowadzący: dr Adam Michalik

Celem zajęć jest zapoznanie …