http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0111-1-300x400.jpg

Dane kontaktowe

Pawilon Ustronie, pok. 311

12 293 53 44

stanislaw.wydymus@uek.krakow.pl

swydymus@op.pl

Konsultacje

Profesor zwyczajny. W latach 1991-2016 kierownik Katedry Handlu Zagranicznego. Z Uniwersytetem Ekonomicznym (wcześniej Akademią Ekonomiczną) w Krakowie związany od 1972 r., kiedy to został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Prognoz.

Edukacja:

Tytuł magistra uzyskał w 1972 r. Pracę doktorską pt. „Ekonometryczne prognozy rozwoju przemysłu w Polsce” obronił w 1977 r. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 1985 r. (tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego”). Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1993 r., a w 2003 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Funkcje pełnione w UEK:

W latach 1999-2007 kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rzeszowie

Funkcje poza UEK:

Współzałożyciel i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie

Nagrody i odznaczenia:

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PTE.

Zainteresowania naukowe:

metody taksonomii numerycznej w analizach międzynarodowych, porównania międzynarodowe, handel międzynarodowy, analiza poziomu życia ludności.

Prowadzone przedmioty:
Statystyka opisowa w handlu i biznesie międzynarodowym
Statystyka międzynarodowa
Międzynarodowe porównania gospodarcze
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
Statystyczne metody badania zmian
Ilościowe metody analizy gospodarki

Osiągnięcia naukowe:

Działalność naukowo badawcza

 

 Wykaz dorobku (wybrane pozycje)

Listy laudacyjne